MELDPLICHT

Sinds 1 april 2019 bestaat er een
meldplicht bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik. De meldplicht houdt, kort gezegd, het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een club of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de VCP en de KNBSB te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het clubbestuur.

‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur van de club moet worden gedaan, tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Ons Bestuur en de KNBSB onderstrepen het belang van deze meldplicht. Het melden van een incident door de bestuurder ontslaat hem niet van het correct afhandelen van het incident.

De melding wordt in het landelijk Case Management Systeem van de sport opgeslagen.